Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

Ontwerp-BRL 7800 'Tankinstallaties' (voorheen BRL-SIKB-7800) ter kritiek

De ontwerp-BRL 7800 Tankinstallaties bevat een groot aantal inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen van de eisen aan tankinstallaties. U kunt reageren tot en met 10 mei 2018.

Themabijeenkomst
Op 12 april a.s. zal de ontwerp-BRL worden toegelicht tijdens een themabijeenkomst 'actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties' in Culemborg.

Achtergronden
BRL 7800 is opgesteld om een adequaat veiligheidsniveau voor mens en milieu te behalen. Het gaat om de bescherming van bodem en (oppervlakte)water door het voorkomen van lekkages (en brand en explosies). De BRL beschrijft de technische eisen aan de tankinstallaties conform de laatste stand der techniek. Hij is van toepassing op tankinstallaties waarin onder andere chemicaliën en brandbare vloeistoffen worden opgeslagen.

De oorspronkelijke naam van de BRL is BRL SIKB 7800 Regeling Erkenning Tankinstallateurs (REIT). Deze BRL is in 2017 overgedragen aan SIKB. Tegelijk met de inhoudelijke wijzigingen voorzien we de BRL ook van een nieuwe titel en lay out.

Wat verandert er?
De BRL 7800 zal BRL-SIKB-7800/08 (inclusief wijzigingsbladen d.d. 2011-12-15, 2013-01-01, 2014-02-14, 2015-04-01 en 2015-09-21) vervangen. De BRL is herzien op onder andere de volgende punten:

  • Het aanpassen aan wijzigingen in de regelgeving, zoals Activiteitenregeling en de Regeling bodemkwaliteit
  • Het verduidelijken van de eisen aan opslagtankinstallaties van chemicaliën zoals vermeld in PGS 31 (concept). Het gaat om zowel ondergrondse (Hoofdgebied C) als bovengrondse (Hoofdgebied F) installaties. Zie hieronder voor een toelichting over PGS 31.
  • Het opnemen van de mogelijkheid van “introductie-beoordeling” bij bestaande opslagtankinstallaties, zodat deze tanks ook in aanmerking kunnen komen voor een certificaat.
  • Het verduidelijken van de eisen voor herclassificatie van bovengrondse opslagtankinstallaties (Deelgebieden 15 en 16). Het doel is minder verschillen in de werkwijze.
  • Het laten vervallen van de beschrijving van opslag van CNG installaties (Hoofdgebied G). Achtergrond hiervan is dat er geen gecertificeerde bedrijven voor de gebied zijn en er ook geen vraag vanuit de markt voor is.
  • Redactionele aanpassingen en vereenvoudigingen:
    • De voorschriften die op meerdere plaatsen over hetzelfde onderwerp in de BRL-SIKB-7800/08 stonden, zijn zoveel mogelijk in één paragraaf beschreven.
    • De aparte regeling met eisen voor onder- en bovengrondse installaties ( rapport PBV 107776 van 12-1-2004) is herzien en opgenomen als bijlage XIX in deze BRL 7800.

Een overzichtstabel met de belangrijkste wijzigingen vindt u hier.

Relatie met PGS 31
Nieuwe inzichten en actualisaties vanuit de concept herziening van PGS 31 (Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties) zijn grotendeels verwerkt in deze versie. Verwacht wordt dat de PGS 31 binnenkort door het NEN definitief wordt vastgesteld. Wanneer de definitieve versie van PGS 31 op relevante punten afwijkt van het concept dan zal dit worden verwerkt in de definitieve versie van BRL 7800.

Relatie met regelgeving
Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bevatten allerlei eisen aan installaties die worden geborgd via de BRL. Voor het installeren en repareren van ondergrondse opslaginstallaties en ondergrondse leidingen is een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit verplicht.
Overgangstermijn
De certificaten die op basis van BRL K 903 zijn afgegeven verliezen uiterlijk 12 maanden na het definitief worden van BRL 7800 hun geldigheid. Deze termijn maakt dat het voor certificaathouders mogelijk is om de nieuwe BRL te implementeren zonder dat een extra audit nodig is.

Reageren?
Het CCvD Tankinstallaties stelt uw reactie zeer op prijs. Uw reactie wordt betrokken bij het vaststellen van de definitieve versie. Uw commentaar op de ontwerp-BRL kunt u tot en met 10 mei 2018 mailen naar de secretaris van het CCvD TTA, Jordi Verkade. We stellen het zeer op prijs als u dit formulier gebruikt.